Αρχική > Επικαιροποιημένη ανακοίνωση Δ/νσης Αδειοδότησης

Επικαιροποιημένη ανακοίνωση Δ/νσης Αδειοδότησης

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 02:15

Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης «κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ). Κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση των οφειλών παρατείνεται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Yπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ τον Σεπτέμβριο 2019, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 4 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας έχει άμεση ισχύ, διευκρινίστηκαν τα εξής:

Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-17 και εφεξής, σε περίπτωση που ΠΑΕ υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης τότε η νέα ΠΑΕ διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ. Έτσι, οι υπό σύσταση ΠΑΕ θα ευθύνονται για τις οφειλές του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Α' του Κ.Α.Π στην περίπτωση που υποβιβάστηκαν από την αγωνιστική περίοδο 2016-17 και εφεξής, ενώ ως υποχρεώσεις/ οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και την θέση της ΠΑΕ σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ