Αρχική > Ε.Π.Ο. > Διαμεσολαβητές Ποδοσφαίρου > Ενημέρωση σχετικά με νέο Κανονισμό Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου ΕΠΟ

Ενημέρωση σχετικά με νέο Κανονισμό Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου ΕΠΟ

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015 10:00

Τελευταία ενημέρωση 13/10/2023

Ο Κανονισμός Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2023, σε αντικατάσταση του προηγούμενου Κανονισμού Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΕΠΟ, ο οποίος έπαυσε να ισχύει ομοίως από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Ο νέος Κανονισμός ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του Διαμεσολαβητή Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και εφαρμόζεται: α)σε όλες τις Συμφωνίες Εκπροσώπησης που έχουν εθνική διάσταση και β)σε κάθε συμπεριφορά που συνδέεται με εθνική μετεγγραφή ή εθνική Συναλλαγή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εν λόγω Κανονισμό.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση ι) της παραγράφου 2 του Άρθρου 10 του Κανονισμού Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Διαμεσολαβητής Ποδοσφαίρου είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί ή να κοινοποιεί, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Διαμεσολαβητών της ΕΠΟ:

i.  εντός 14 ημερών από την σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη μιας Συμφωνίας Εκπροσώπησης: αντίγραφο του σχετικού εγγράφου.
ii.  εντός 14 ημερών από την σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον Πελάτη με αντικείμενο Άλλες Υπηρεσίες: αντίγραφο του σχετικού εγγράφου.
iii.  εντός 14 ημερών από την καταβολή αμοιβής υπηρεσιών: αντίγραφα των σχετικών παραστατικών.
iv.  εντός 14 ημερών από την καταβολή αμοιβής που σχετίζεται με οποιαδήποτε συμφωνία που έχει συναφθεί με Πελάτη, εκτός από Συμφωνία Εκπροσώπησης: αντίγραφα των σχετικών παραστατικών.
v.  εντός 14 ημερών από το γεγονός: αντίγραφο οποιασδήποτε σύμβασης ή άλλης συμφωνίας μεταξύ Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου για συνεργασία στην παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή για διαμοιρασμό των εσόδων ή των κερδών από οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών τους ως Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου.
vi.  εντός 14 ημερών από το γεγονός: κάθε πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει την υποχρέωσή του να πληροί διαρκώς τις απαιτήσεις καταλληλότητας σύμφωνα με τα  άρθρα 5 και 17 του Κανονισμού Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου της FIFA (FIFA Football Agent Regulations),
vii.  εντός 14 ημερών από το γεγονός: αντίγραφο οποιασδήποτε συμφωνίας διακανονισμού που έχει συναφθεί με Πελάτη ή άλλο Διαμεσολαβητή Ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα δε με την περίπτωση ια) της παραγράφου 2 του Άρθρου 10 του Κανονισμού Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Διαμεσολαβητής Ποδοσφαίρου είναι υποχρεωμένος, εάν διεξάγει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες μέσω ενός Πρακτορείου, να γνωστοποιεί ή να κοινοποιεί, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Διαμεσολαβητών της ΕΠΟ:

i.  εντός 14 ημερών από την πρώτη Συναλλαγή στην οποία εμπλέκεται το Πρακτορείο: αντίγραφα του συνόλου των εγγράφων από τα οποία προκύπτει η νομική μορφή υπό την οποία το Πρακτορείο λειτουργεί, τα στοιχεία των εταίρων και μετόχων του και η ιδιοκτησιακή του δομή, το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο μετοχικό του κεφάλαιο ή την εταιρική περιουσία και τα στοιχεία τυχόν προσώπων που ασκούν ουσιαστικό έλεγχο επ΄ αυτού,
ii.  εντός 14 ημερών από την πρώτη Συναλλαγή στην οποία εμπλέκεται το Πρακτορείο: τον αριθμό των Διαμεσολαβητών Ποδοσφαίρου που χρησιμοποιούν το ίδιο Πρακτορείο για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τα στοιχεία όλων των απασχολούμενων σε αυτό, και
iii.  εντός 30 ημερών από το γεγονός: οποιεσδήποτε αλλαγές σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως σε σχέση με το Πρακτορείο, μαζί με αντίγραφα των εγγράφων, δυνάμει των οποίων οι ανωτέρω αλλαγές έλαβαν χώρα.

Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις ή κοινοποιήσεις, καθώς και τυχόν σχετικά ερωτήματα, υποβάλλονται στην ΕΠΟ αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση footballagents@epo.gr.

Διευκρινίζεται τέλος ότι, συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ δύνανται να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες ή/και στοιχεία, στο πλαίσιο παρακολούθησης της συμμόρφωσης Διαμεσολαβητών ποδοσφαίρου και φυσικών και νομικών προσώπων με τον ανωτέρω Κανονισμό.

   
 • ΟΠΑΠ
 • VODAFONE
 • Nike
 • Volton
 • Avance
 • Prince Oliver
 • Coffe Berry
 • Digital Minds
 • AMISTIM
 • Ostracon
 • Medicin