Αρχική > Πρωτάθλημα Γυναικών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Γυναικείων Πρωταθλημάτων

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 02:00

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
(Α΄, Β΄, και Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

1. Δήλωση Συμμετοχής (Μία πρωτότυπη-να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά ( μία δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το Σωματείο )
Για την Α΄ Κατηγορία έως 23/08/2018 / για τη Β΄ Κατηγορία έως 30/08/2018 και για τη Γ΄ Κατηγορία έως 14/09/2018
(Για τις πιθανές περιπτώσεις συμμετοχής των δευτεραθλητών, τριταθλητών κλπ, στις προθεσμίες όπως αναφέρονται στις Προκηρύξεις).

2. Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας (Μια πρωτότυπη-να αποστολή ταχυδρομικά)
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει υπογεγραμμένη, σφραγισμένη με επικυρωμένη την υπογραφή, τη Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

3. Παράβολο Συμμετοχής/Βεβαίωση μη οφειλής
α) Αντίγραφο της απόδειξης του παράβολου συμμετοχής και βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της ΕΠΟ, για την Α΄ Κατηγορία διακόσια (200) ευρώ / για την Β΄ Κατηγορία  εκατόν πενήντα (150) ευρώ / για την Γ΄ Κατηγορία  εκατό (100) ευρώ.
β) Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
γ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

4. Σύνθεση Δ. Σ. του Σωματείου
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό, κατά το διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

5.  Άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο γηπέδων
Αντίγραφο των αδειών λειτουργίας και τα παραχωρητήρια των γηπέδων (με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα) που θα δηλώσετε σαν έδρες, θεωρημένα από τον αρμόδιο φορέα, για την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.
Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια.

Έως πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Κλήρωσης, για όλες τις Κατηγορίες


6.  Προπονητές και για τις τρεις Κατηγορίες (Α΄, Β΄, και Γ΄)
Αντίγραφο:
1.. του Δελτίου Ταυτότητας προπονητή (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στα οικεία άρθρα του Κανονισμού Προπονητών περιόδου 2018-2019
2..του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Έως δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες

7.  Κατάσταση Υγείας (Μία πρωτότυπη- να αποσταλεί ταχυδρομικά)

Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά, (δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το σωματείο).
Δεκτό θα γίνεται το νέο έντυπο (μιας σελίδας) που έχει αναρτηθεί στο πεδίο Διοργανώσεις/έγγραφα και δικαιολογητικά όπου υπάρχει υπόδειγμα από το συγκεκριμένο έντυπο.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Κατάσταση Υγείας:

1..Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία του εντύπου.
2..Η ημερομηνία που θα συμπληρώσει το Σωματείο στο έντυπο (επάνω δεξιά), θα πρέπει να είναι προγενεστέρα της ημερομηνίας θεώρησης του γιατρού. (κάτω στο κέντρο).
3. Εάν ο αριθμός των αθλητριών είναι άνω των 40 , τότε θα πρέπει να αποσταλεί και δεύτερη Κατάσταση Υγείας με άλλο αριθμό πρωτοκόλλου.

Έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες, εκτός εάν προκύψει αργότερα και άλλη Συμπληρωματική Κατάσταση κατά τη διάρκεια του πρωτ/τος.

8.  Βεβαίωση χορηγών

Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην διοργανώτρια και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαφήμιση στις στολές των ποδ/στριών του (Άρθρο 14 του ΚΑΠ)

Έως πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες εκτός εάν προκύψει αργότερα και άλλος χορηγός, κατά τη διάρκεια του πρωτ/τος.

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στις Κληρώσεις ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για τα Γυναικεία Πρωταθλήματα 2018-2019.

9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.

 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ