Αρχική > Πρωταθλήματα Άμμου Ανδρών-Γυναικών > Προκήρυξη

Προκήρυξη

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 12:28


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019


Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
Αφού έλαβε υπόψη:


α. Το Καταστατικό της
β. Τους Κανονισμούς της
γ. Την  απόφαση της EE/ΕΠΟ  Νο 19/09.04.2019


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι


Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Άμμου Ανδρών-Γυναικων περιόδου 2019

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΟ, ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Άμμου. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, µε την κατάθεση στην ΕΠΟ. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης µε επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και την Υποεπιτροπή Ποδοσφαίρου Άμμου (εφεξής « η Επιτροπή»).

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος  διεξάγονται σύμφωνα µε τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου Άμμου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A., πέρα από τις αποκλίσεις που θα προβλεφτούν για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις
Α΄ Φάση: Διοργάνωση τοπικών πρωταθλημάτων 
Β΄ Φάση: Τελικοί αγώνες με την συμμετοχή των πρωταθλητών από την A Φάση.
Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα έχουν όλα τα επίσημα σωματεία Ποδοσφαίρου Άμμου που διατηρούν τμήματα Ανδρών, εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΕΠΟ, καθώς επίσης και όλα τα επίσημα ερασιτεχνικά σωματεία Ποδοσφαίρου, εγγεγραμμένα στο μητρώο της Ε.Π.Ο.
Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. και στις Ενώσεις που θα διεξάγουν την Α΄ Φάση του πρωταθλήματος έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου  2019 Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα καθώς και τα ονόματά τους ολογράφως.
Το έντυπο της Δήλωσης Συμμετοχής καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την συνοδεύουν, θα αναρτηθούν μαζί με την Προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται:
1) από παράβολο των ( 50 ευρώ )
2) από το Συνυποσχετικό Διαιτησίας,
3) από βεβαίωση μη οφειλής από την οικεία Ε.Π.Σ. και από την Ε.Π.Ο.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται στις ΕΠΣ, με μέριμνα των οποίων θα αποστέλλονται στην ΕΠΟ.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ. που ανήκουν, μέχρι την ημερομηνία που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.
Στην  περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα  δεν λάβουν μέρος, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
Η κατάρτιση του προγράμματος και των ημερομηνιών διεξαγωγής των αγώνων θα κοινοποιείται εγκαίρως, με επίσημη αλληλογραφία της Επιτροπής.

Άρθρο 4. Επικοινωνία
Οι Ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον αριθμό Fax
καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται εγγράφως υποχρεωτικά και άμεσα η Επιτροπή.
Η αλληλογραφία της µε τις ομάδες θα γίνεται και µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e - mail), σύμφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π..
Οι Ομάδες θα πρέπει να αναφέρουν στην Δήλωση Συμμετοχής στο πεδίο υπεύθυνου Ομάδας όλα τα στοιχεία που ζητούνται υποχρεωτικά.

Άρθρο 5: Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος
α. Α΄ Φάση:  Διοργάνωση τοπικών  πρωταθλημάτων από τις ενδιαφερόμενες ΕΠΣ.
Την ευθύνη της διεξαγωγής των αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων έχουν οι οικίες Ε.Π.Σ.
Για τον όμιλο της Αθήνας την ευθύνη για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος την έχει η Π.Ε.Π.Σ. ΣΑΛΑΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία της οικίας Ε.Π.Σ. καθώς και σωματεία από τις όμορες Ε.Π.Σ..
β. Β΄ Φάση Τελικοί αγώνες. Τουρνουά με την συμμετοχή των πρωταθλητών από την Α Φάση για την ανάδειξη του πρωταθλητή
Το πρόγραμμα των Τελικών αγώνων θα ανακοινωθεί στο σύνολό του, μετά από δημόσια κλήρωση.
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στους Τελικούς αγώνες, θα αγωνιστούν σε μίνι πρωτάθλημα.
Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην κατάταξη του βαθμολογικό πίνακα της Τελικής Φάσης, ανακηρύσσετε πρωταθλήτρια.
Οι Τελικοί Αγώνες θα διεξαχθούν  από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου 2019.
Ο Τόπος τέλεσης των Τελικών αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων

Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:
α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου άμμου ανδρών 2019 και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε αυτές µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται µόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου, που είναι στην πρώτη φάση οι Πειθαρχικές Επιτροπές των Ενώσεων και στην δεύτερη φάση η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια ανωτέρω δικαστικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Πρωταθλήματος ή η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποβάλει από το πρωτάθλημα την παραβάτιδα ομάδα και κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 7. Αγωνιστικό πρόγραμμα - γήπεδα 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων , οι ώρες και τα γήπεδα θα ανακοινωθούν από τις οικείες ΕΠΣ για τα τοπικά πρωταθλήματα ,για δε την τελική φάση από την διοργανώτρια  ΕΠΣ.
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ημέρες και ώρες που καθορίζονται από το πρόγραμμα, εκτός από τυχόν μεταβολές που αποφασίζονται εκτάκτως από την Επιτροπή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του.


Άρθρο 8. Οικονομικά θέματα / Εγκύκλιος
Τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων στην Α Φάση βαρύνουν τις ομάδες
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των σωματείων που συμμετέχουν στην Τελική Φάση βαρύνουν την Ε.Π.Ο.
Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν την Ε.Π.Ο.

Άρθρο 9. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική.
Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
Τα έξοδα του γιατρού αγώνα θα καλύπτονται από την Ε.Π.O.

Άρθρο 10. Προπονητές
Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση προπονητή κατηγορίας UEFA-C τουλάχιστον.
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης που εκδίδει η Ε.Π.Ο.

Άρθρο 11. Ποδοσφαιριστές/τριες
-Σε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου Άμμου οι ομάδες αγωνίζονται με πέντε ποδοσφαιριστές/ τριες, ένας εκ των οποίων θα αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.
-Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση  ενός (1) ποδοσφαιριστή/ τριας , που δεν δικαιούνται να αγωνίζεται στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες, με την προϋπόθεση ότι έχει νομίμως εκδοθεί βεβαίωση-δελτίο.
-Κανένας αγώνας δεν θα ξεκινήσει, αν η μία από τις ομάδες διαθέτει λιγότερους από τέσσερις ποδοσφαιριστές/τριες. Στο φύλλο αγώνα, μπορούν να καταχωρηθούν από τουλάχιστον τέσσερις (4), έως δώδεκα (12) ποδοσφαιριστές/τριες.
-Στους αγώνες επιτρέπεται η «άμεση» και ελεύθερη αντικατάσταση των ποδοσφαιριστών/τριων καθ' όλη την διάρκεια αυτών.
-Οι ποδοσφαιριστές/τριες που θα χρησιμοποιηθούν την αγωνιστική περίοδο 2019 πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην λίστα που θα καταθέσει κάθε ομάδα μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. Η ονομαστική κατάσταση μπορεί να συμπεριλαμβάνει από τουλάχιστον οκτώ (8) έως και τριανταπέντε (35) ποδοσφαιριστές/τριες.
-Στα πρωταθλήματα Άμμου δύναται επίσης να αγωνίζονται ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα των Ενώσεων και στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, χωρίς παροχή έγκρισης  από το σωματείο Ποδοσφαίρου που ανήκουν.
Για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να αγωνίζονται σε ομάδα ή τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου θα απαιτείται ως προϋπόθεση η έγκριση της Ομάδας που ανήκει.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ερασιτεχνικό σωματείο ιδρύσει τμήμα Ποδοσφαίρου Άμμου, το οποίο θα συμμετάσχει κανονικά στα πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου Άμμου, και ένας ποδοσφαιριστής/τρια της δύναμής του ανήκει ταυτόχρονα στη δύναμη ενός άλλου σωματείου Ποδοσφαίρου Άμμου, τότε δύναται ο ποδοσφαιριστής/τρια να επιλέξει σε ποιο από τα δύο σωματεία θα αγωνιστεί, όχι όμως και στα δύο.(Υπεύθυνη δήλωση του ποδοσφαιριστή/τρια ).
Επίσης, ποδοσφαιριστής/τρια που συμμετέχει στα πρωταθλήματα Άμμου της Ε.Π.Ο. ή είναι εγγεγραμμένος/η στα μητρώα δελτίων της Ε.Π.Ο., ο οποίος συμμετέχει παράλληλα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Άμμου που δεν είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή, τιμωρείται με απόφαση της Επιτροπής με αποκλεισμό από το Εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Άμμου αλλά και με αποκλεισμό μέχρι και τριών (3) μηνών από οποιοδήποτε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ε.Π.Ο. ή από τις Ενώσεις - μέλη της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 12. Βεβαιώσεις συμμετοχής - Εγγραφές - Μετεγγραφές
Προκειμένου να αγωνιστεί ένας ποδοσφαιριστής/τρια στο Πρωτάθλημα Άμμου θα πρέπει να φέρει ειδική βεβαίωση συμμετοχής που θα επέχει θέση δελτίου.
Η Βεβαίωση συμμετοχής-δελτιο του ποδοσφαιριστή /τριας θα εκδίδεται από τις Ενώσεις που θα διοργανώσουν το τοπικό πρωτάθλημα Η Βεβαίωση συμμετοχής για προεγγραφόμενο ποδοσφαιριστή/τριας θα είναι ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα θα αφορά το διάστημα από
1 Ιουνίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2019.
Για τις περιπτώσεις μεταγραφής ποδοσφαιριστή/τριας η διαδικασία θα πραγματοποιείται από το τμήμα Δελτίων της ΕΠΟ στο διάστημα της περιόδου μεταγραφών που ισχύει για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
Έως την 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 κάθε συμμετέχουσα ομάδα έχει την υποχρέωση να καταθέσει στην διοργανώτρια κατάσταση ποδοσφαιριστών /τριών που θα ισχύει μέχρι την λήξη του τουρνουά για την περίοδο 2019.
Η βεβαίωση συμμετοχής-δελτίο θα κατατίθεται σε κάθε αγώνα στον διαιτητή μαζί με την ατομική κάρτα υγείας και θα είναι προϋπόθεση για να μετάσχει σε αυτόν.
Η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών/τριων που δεν έχουν την βεβαίωση-δελτίο συμμετοχής, θεωρείται αντικανονική και θα τιμωρείται με την απώλεια του αγώνα στον οποίον έχουν χρησιμοποιηθεί.
Για την δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, οι ομάδες υποχρεούνται να αναφέρουν, με το συνημμένο στην παρούσα έντυπο εγγραφής, τα ονόματα των παραγόντων και συνεργατών, προσδιορίζοντας την ιδιότητα που θα έχουν
Σε κάθε αγώνα μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στον Διαιτητή και μια κατάσταση ποδοσφαιριστών/τριων συνταχθείσα σε δύο αντίτυπα, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των παικτών, του αρχηγού και του αναπληρωματικού αρχηγού, του υπεύθυνου της ομάδας (επίσημος συνοδός) και όλων των άλλων ατόμων που έχουν δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, με επίδειξη των σχετικών πιστοποιήσεων. Όσοι από τα μέλη των ομάδων προτίθενται να έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο (παίκτες, προπονητής, συνοδός, γιατρός, φυσιοθεραπευτής) οφείλουν να είναι τακτικά εγγεγραμμένοι και να έχουν τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς που ισχύουν για τις δραστηριότητες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Ο υπεύθυνος της ομάδας (ή ο αρχηγός) δικαιούται να ζητήσει από τους διαιτητές τον έλεγχο των βεβαιώσεων και των εγγράφων των παικτών και των παραγόντων της αντίπαλης ομάδας. Οι διαιτητές, κατόπιν επαλήθευσης των υποβληθέντων εγγράφων, θα προβούν στην αναγνώριση των καταχωρημένων παικτών/τριων και παραγόντων στη λίστα, κατά την εμφάνιση αμφότερων των ομάδων, αναγράφοντας το γεγονός στις παρατηρήσεις του Φύλλου Αγώνα.

Άρθρο 13. Παρουσία προσώπων εντός αγωνιστικού χώρου
Για τους αγώνες, η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επιτρεπτή για κάθε μία από τις ομάδες, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση συμμετοχής ισχύουσα για την τρέχουσα περίοδο, πλέον των αγωνιζομένων, και των ακολούθων προσώπων :
α. οι αναπληρωματικοί παίκτες,
β. ο επίσημος συνοδός της ομάδας («υπεύθυνος της ομάδας»),
γ. ο προπονητής και ο φυσιοθεραπευτής,
δ. ο γιατρός.
Τα άτομα που εισέρχονται εντός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να λαμβάνουν θέση στον πάγκο που παραχωρείται σε κάθε ομάδα και φέρουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν ορθή συμπεριφορά. Οι διαιτητές ασκούν εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους πειθαρχικές αρμοδιότητες.
Όλα τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά εντός αγωνιστικού χώρου, εξαιρουμένων των αναπληρωματικών παικτών, μπορούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν έγκρισης των διαιτητών, ακόμη και στο ενδεχόμενο παροχής βοηθείας ή απομάκρυνσης τραυματισμένου παίκτη.
Η είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου είναι επίσης επιτρεπτή, εκτός των προαναφερθέντων και των δηλωθέντων παικτών, για τα παιδιά που μαζεύουν τη μπάλα, τους φωτογράφους, τους σχολιαστές ραδιοφώνου και τηλεόρασης που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί από τα αρμόδια τμήματα της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 14. Προκαταρκτικές διατυπώσεις για τον αγώνα
Για κάθε αναμέτρηση θα συντάσσεται Φύλλο Αγώνα, από τους διαιτητές που θα ορίζονται από την ΚΕΔ/Ε.Π.Ο.
Τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων βαρύνουν την Ε.Π.Ο.
Προ της έναρξης κάθε αγώνα, ο επίσημος συνοδός, ή ο «Υπεύθυνος της ομάδας» οφείλει να παρουσιάσει στον 3ο διαιτητή του αγώνα την κατάσταση των διαγωνιζόμενων παικτών/τριων  με τα σχετικά έγγραφα όπως ταυτότητες, βεβαιώσεις συμμετοχής -δελτία. Οι καταστάσεις των ομάδων οφείλουν απαραίτητα να αναγράφουν έναν αρχηγό και αναπληρωματικό αρχηγό, και τους υπευθύνους ομάδας. Ο υπεύθυνος έχοντας υποδειχθεί ως επίσημος συνοδός («υπεύθυνος ομάδας») εκπροσωπεί, σε κάθε περίπτωση, την ομάδα του.

Άρθρο 15. Εγκατάλειψη του αγώνα και αποχώρηση από τα πρωταθλήματα
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή και να ολοκληρώσουν τους αγώνες που ξεκίνησαν.
Η ομάδα που παραιτείται από τη διεξαγωγή ενός αγώνα ή αποχωρεί από αγώνα που είναι ήδη σε εξέλιξη ή αποχωρεί από το πρωτάθλημα, εκτός από την απώλεια του αγώνα με τέρματα 0 - 3 τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 17, το άρθρο 21, ή στο Παράρτημα Νο 1 του Κ.Α.Π., αναλόγως την περίπτωση που συντρέχει την κάθε φορά.
Αν μία ομάδα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης, όλοι οι υπολειπόμενοι αγώνες, που βάση του προγράμματος όφειλε να αγωνιστεί θα θεωρούνται απολεσθέντες υπέρ των αντιπάλων της με σκορ 3 - 0
Η ομάδα που παραιτείται για τρίτη φορά από τη συμμετοχή της σε έναν αγώνα αποκλείεται αυτομάτως από το πρωτάθλημα, υποκείμενη στις συνέπειες που αναφέρει ο Κ.Α.Π.
Εάν μια συμμετέχουσα ομάδα δεν καταβάλει τα ποσά των χρηματικών ποινών που της έχουν επιβληθεί ή που βάσει των Κανονισμών ευθύνεται για την καταβολή τους (όπως ποινές ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων, κ. λ. π.), με απόφαση της Επιτροπής δεν ορίζονται οι επόμενοι αγώνες.

Άρθρο 16. Καθυστέρηση εμφάνισης των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και αδυναμία συμμετοχής στον αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο κατά την ορισθείσα ώρα για την έναρξη διεξαγωγής του αγώνα των αντίστοιχων Πρωταθλημάτων.
Οι ομάδες που δεν εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο, θεωρούνται παραιτηθείσες από τον αγώνα, υποκείμενες στις συνέπειες που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π., εκτός αν αποδείξουν την ύπαρξη ανωτέρας βίας, οπότε αποφασίζουν για την τύχη του αγώνα τα Αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της  Ε.Π.Ο.

Άρθρο 17. Επανάληψη αγώνα
Οι αγώνες που ουδέποτε ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν ή οι αγώνες που διεκόπησαν για οποιονδήποτε λόγο που δεν προβλέπει ο Κανονισμός του Παιχνιδιού, είτε επαναλαμβάνονται ή συνεχίζονται για το υπόλοιπο διάστημα είτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. ποινές, με αποφάσεις των δικαστικών οργάνων της ΕΠΟ, αναλόγως της αιτίας που το προκάλεσε την κάθε φορά.

Άρθρο 18. Καταλληλότητα γηπέδου
Στο Παράρτημα Α που συνοδεύει την εν λόγω Προκήρυξη, περιγράφονται οι προδιαγραφές για την καταλληλότητα των γηπέδων. Η απόφαση περί καταλληλόλητας του αγωνιστικού χώρου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πρώτου διαιτητή που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ο έλεγχος, παρουσία των αρχηγών των ομάδων, πρέπει να διενεργηθεί την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα, μετά την εξακρίβωση της εμφάνισης των ομάδων και της ταυτοποίησης των παικτών που περιέχονται στις ονομαστικές καταστάσεις του αγώνα.
Ο πρώτος διαιτητής μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση πριν από την ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα όπου είναι παρόντες οι αρχηγοί των ομάδων. Αν η ακαταλληλότητα δεν είναι επανορθώσιμη εντός της ορισθείσας ώρας για την έναρξη του παιχνιδιού, ο πρώτος διαιτητής μπορεί να αναβάλει τον αγώνα.

Άρθρο 19. Πειθαρχικά μέτρα
Ο ποδοσφαιριστής/τρια ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ή δύο κίτρινες κάρτες απομακρύνεται από τον αγωνιστικό χώρο, και θεωρείται, ανεξάρτητα από το λόγο, αυτόματα αποβληθείς τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική. Η ποινή αποκλεισμού αγωνιστικών ημερών από την αποβολή εκτίεται στους αμέσως επόμενους αγώνες της ομάδας και σε όλες τις Φάσεις του Πρωταθλήματος. Η ποινή από την αποβολή εκτίεται και στο Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Η ποινή αποκλεισμού αγωνιστικών ημερών συνοδεύεται από χρηματική ποινή αντίστοιχη με αυτή που επιβάλλεται στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές/τριες που συμπληρώνουν δύο κίτρινες κάρτες σε διαφορετικούς αγώνες επιβαρύνονται με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, και εκτίεται στον αμέσως επόμενο αγώνα της ίδιας διοργάνωσης (Πρωτάθλημα ή Κύπελλο).
Στο τέλος της Α Φάσης όλες οι κίτρινες που δεν επιβαρύνονται με αποκλεισμό αγωνιστικής ( 2η κίτρινη κάρτα σε διαφορετικούς αγώνες ) διαγράφονται δεν επιβάλλεται χρηματική ποινή
Δεν επιβάλλεται χρηματική ποινή στις κίτρινες κάρτες.
Εάν ένας ποδοσφαιριστής/τρια είναι υπαίτιος για σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά και αποβληθεί (κόκκινη κάρτα) οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) που είχε λάβει προηγούμενα στον ίδιο αγώνα, ακυρώνεται.
Αποκλεισμός μιας αγωνιστικής θεωρείται ότι έχει εκτιθεί μόνο όταν το επόμενο παιχνίδι ολοκληρωθεί στο γήπεδο. Η τυχόν αντικανονική συμμετοχή του στον επόμενο αγώνα ή στους επόμενους αγώνες δεν συνεπάγεται έκτιση ποινής.
Όσοι ποδοσφαιριστές/τριες υπόκεινται σε αγωνιστικό αποκλεισμό, λόγω πειθαρχικών αδικημάτων που έχουν διαπράξει μετέχοντες στο Πρωτάθλημα, οι ποινές τους αυτές εκτίονται μόνο στο οικείο Πρωτάθλημα και όχι στα λοιπά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Άρθρο 20. Πειθαρχικές κυρώσεις
Για τον έλεγχο των πειθαρχικών παραβάσεων και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κώδικας της Ε.Π.Ο, ο Κ.Α.Π. και λοιποί Κανονισμοί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 21. Ενστάσεις
Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις τεχνικής φύσης ή ενστάσεις που αφορούν την καταλληλότητα του γηπέδου.
Για όλες τις λοιπές ενστάσεις και ως προς τον τρόπο υποβολής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π..
Δεδομένου ότι ο χρόνος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων είναι λίγος και η διεξαγωγή τους ολοκληρώνεται σύντομα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σχετικά με το κύρος ενός αγώνα είναι αμετάκλητες (δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο).

Άρθρο 22. Συμμετοχή ποδοσφαιριστών στις Εθνικές Ομάδες και ευθύνη σωματείων
Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών/τριων , όλων των σωματείων, στις Εθνικές ομάδες, όταν καλούνται για την σύνθεση των ομάδων αυτών ή για προπόνηση, είναι υποχρεωτική τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και τις υπεύθυνες διοικήσεις των σωματείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π..
Ποδοσφαιριστής/τρια ο οποίος αποκλείστηκε από τις Εθνικές Ομάδες λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, δε δύναται να συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ ημερών από την ημέρα του αγώνα της Εθνικής Ομάδας στον οποίο δεν μετείχε για την πιο πάνω αιτία (η ημέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διατάξεως αυτής, οι ποδοσφαιριστές/τριες οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με το σωματείο τους λόγω τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική του αγώνα των Εθνικών Ομάδων.
Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του Ποδοσφαιριστή/τρια ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή.
Σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή/τριας του σε προπόνηση ή αγώνα των Εθνικών Ομάδων αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με απόφαση της Επιτροπής κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π..
Οι ποινές της παραγράφου 2α του άρθρου 31 του Κ.Α.Π. επιβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος. Η δε έκτιση των ποινών αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

Άρθρο 23. Έπαθλα πρωταθλήματος
Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα (τελική φάση) θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές/τριες και τον προπονητή της.
Στην Δευτεραθλήτρια Ομάδα (τελική φάση) θα απονεμηθούν μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές/τριες και τον προπονητή της.

Άρθρο 24. Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Η Ε.Π.Ο., ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης του πρωταθλήματος, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Κ.Α.Π., αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων.

Άρθρο 25. Τελικές διατάξεις
Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. το Παράρτημα Α και οι όποιες σχετικές αποφάσεις Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη και από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα Προκήρυξη, θα αποφασίζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.                                                               Για την Ε.Π.Ο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ                                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΔΕΣ

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ